Informace o prodeji společnosti

 Dne 17. 5. 2012 uzavřeli majitelé společnosti Sázavan strojírny, s.r.o. zastoupení poradenskou

více zde

ICT a sdílené služby DOTACE

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je k dispozici

více zde

Dotační možnosti OPPIK - březen 2016

V současné době lze podávat Žádosti do následujících programů podpory a jejich

více zde

Průmyslový výzkum, Experimentální vývoj, Zavádění inovací

Program Aplikace

 

Příjemce:

mohou být podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí; žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí

Podporované aktivity:

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Průmyslový výzkum - Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.

Experimentální vývoj - Může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny.

Výše dotace:

1 – 100 mil. Kč/projekt

% dotace:

a)průmyslový výzkum - 70% malé podniky, 60% střední podniky, 50% velké podniky;

b)průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce - 80% malé podniky, 75% střední podniky, 65% velké podniky;

c)experimentální vývoj - 45% malé podniky, 35% střední podniky, 25% velké podniky;

d)experimentální vývoj v případě účinné spolupráce - 60% malé podniky, 50% střední podniky, 40% velké podniky

Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Předběžné žádosti:

26.6.2015 – 30.9.2015

Plné žádosti

1.10.2015 – 30.11.2015

Alokace výzvy:

2 mld. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Inovace – INOVAČNÍ PROJEKT

 

Příjemce:

podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky; pro velké podniky max 40% alokace Výzvy

Podporované aktivity:

a. Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)

b. Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

c. Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)

d. Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

 

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Výše dotace:

1 – 200 mil. Kč/projekt

% dotace:

45% malé podniky, 35% střední podniky, 25 % velké podniky

Předběžné žádosti:

2.6.2015 – 30.11.2015

Plné žádosti

1.9.2015 – 31.1.2016

Alokace výzvy:

4 mld. Kč

 

Program Potenciál

 

Příjemce:

Malé a střední podniky; velké podniky

Podporované aktivity:

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení  atd.); u malých a středních podniků také provozní náklady centra

Výše dotace:

2 – 150 mil. Kč/projekt

% dotace:

50%

Předběžné žádosti:

1.6.2015  – srpen 2015

Plné žádosti

září 2015 – listopad 2015

Alokace výzvy:

1,5 mld. Kč